Stavební úpravy v bytě

Uživatel bytu si nejprve musí vyřídit souhlas správce a spoluvlastníka domu MÍR, stavební bytové družstvo se stavebními úpravami v bytě. Žádost lze podat písemně volnou formou nebo vyplněním formuláře Stavební úpravy v bytě , kterou doručí na adresu sídla družstva. V jedné žádosti může být uvedeno více úprav. Žádost bude postoupena k vyřízení na provozní úsek družstva. S výsledkem vyřízení žádosti bude žadatel písemně vyrozuměn. Při kladném vyjádření obdrží žadatel souhlas družstva včetně podmínek provedení. V případě nesouhlasu bude žadateli sdělen důvod nesouhlasného stanoviska. Žádosti družstvo vyřizuje do 20 dnů od podání.
Dle stanov MÍR, SBD část V. čl. 26 odst. 14 nájemce bytu nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez souhlasu představenstva, a to ani na svůj náklad. V případě porušení této povinnosti je družstvo oprávněno požadovat, aby nájemce provedené úpravy a změny bez odkladu na vlastní náklady odstranil.

Dříve než stavebník uzavře smlouvu o dílo s firmou, která má oprávnění tyto práce provádět, je nutné získat souhlas družstva jako pronajímatele, statutárního orgánu, správce a spoluvlastníka domu. Seznámí se tak dopředu s podmínkami, které se mají dodržet. Doporučujeme kopii souhlasu s podmínkami předat provádějící firmě a požadovat jejich splnění. Stavební dokumentaci a doklady týkající se stavby má stavebník uchovat po celou dobu existence stavby. Při změně vlastníka bytu přechází tato povinnost na nového vlastníka jednotky.

Vlastníci jednotek dle stanov SVJ mají povinnost oznámit statutárnímu orgánu SVJ předem provádění stavebních úprav v bytě a zásahy do společných částí, i když se nacházejí uvnitř bytu nebo jsou přístupné pouze z bytu, provádět výlučně s předchozím písemným souhlasem společenství. V případě, kdy provádí změnu stavby (stavební úpravy v bytě) předat společenství k rukám statutárního orgánu ověřenou projektovou dokumentaci. V případě úprav vyhrazeného technického zařízení (elektřina, plyn) je povinen předsedovi SVJ po ukončení prací předložit revizní zprávu. V domě, kde není SVJ právnickou osobou, je povinnost stavební úpravy oznámit správci domu.

Nejčastější stavební úpravy v bytě:

 • žádost se stručným popisem plánovaných úprav v bytě, včetně jména, adresy, č. bytu, telefonu, e-mailu a podpisu,
 • název zhotovitele, IČ, termín, znáte-li, uvést v žádosti
 • vyjádření výboru samosprávy nebo společenství vlastníků (podpis a razítko),
 • 1x stavební dokumentaci – zjednodušená technická zpráva, statický posudek vztažený k celému domu a výkres původního a nového stavu. Statický posudek bude vypracován oprávněnou osobou – autorizovaným inženýrem,
 • podepsání prohlášení o zajištění přístupu do instalační šachty na náklady žadatele,
 • výkres bytu je možné získat u příslušného technika domu na družstvu,
 • ukončení prací stavebník písemně oznámí provoznímu úseku družstva a předá kopii revizní zprávy elektrického zařízení, tlakové zkoušky vody, dokladu o likvidaci odpadu a oprávnění zhotovitele k provádění staveb nebo prohlášení stavebního dozoru,
 • úhrada za úkon družstva 605 Kč.
 • žádost se stručným popisem plánovaných úprav v bytě, včetně jména, adresy, č. bytu, telefonu, e-mailu a podpisu,
 • název zhotovitele, IČ, termín, znáte-li, uvést v žádosti,
 • souhlas statutárního orgánu SVJ,
 • souhlas vlastníků bytů dle spoluvlastnického podílu ve výši dle stanov SVJ,
 • seznam vlastníků včetně příslušné formulace na požádání vytiskneme,
 • 1x stavební dokumentaci – technická zpráva, statický posudek vztažený k celému domu a výkres původního a nového stavu.
 • statický posudek bude vypracován oprávněnou osobou – autorizovaným inženýrem pro statiku a dynamiku staveb dle níže uvedeného návrhu,
 • výkres bytu je možné získat u příslušného technika domu MÍR SBD,
 • otvor v nosném panelu vyžaduje stavební povolení stavebního úřadu – podmínky zjistit na úřadě dopředu
 • stavebník požádá stavební úřad o provedení kontrolní prohlídky,
 • stavbu lze užívat jen na základě oznámení stavebnímu úřadu
 • ukončení prací stavebník písemně oznámíprovoznímu úseku družstva a předá kopii revizní zprávy elektrického zařízení, dokladu o likvidaci odpadu a oprávnění zhotovitele k provádění staveb,
 • podmínky vyřízení budou upřesněny dle místa stavby,
 • úhrada za úkon družstva 605 Kč.
 • Návrh na dodatečné vyřezání otvorů v nosných panelech musí obsahovat statický posudek v tomto stavebním úřadem požadovaném rozsahu:Výsledky stavebně-technického průzkumu. Současný stav objektu, jeho konstrukci v místě a okolí navrhovaného zásahu do nosné konstrukce vč. zjištění případných vad a poruch, zpráva s analýzou zjištěných vad a poruch (jaké se v minulosti prováděly zásahy do nosného konstrukčního systému, které by společně s navrhovanou úpravou mohly mít negativní vliv na únosnost a spolehlivost objektu). Projektová dokumentace části objektu. Vyjasnění konstrukčního systému bytového domu, označení navrhovaného otvoru včetně vyznačení jednotlivých stěnových a stropních panelů, jejich skladba, rozměry.Statické posouzení. Statické posouzení a návrh vyztužení otvoru, posouzení zbývající části panelu (stojky). V případě velkého oslabení panelu pod 600 mm šířky (šířka je závislá na zatížení, tj. na situování bytu v objektu) je nutné posoudit zbývající část, která vytváří stojku. V tomto případě spoj s obvodovými panely. Do výpočtu je nutné zahrnout i možnost pootočení takto vzniklé stojky. Statický výpočet bude obsahovat vliv řezání otvoru na stávající nosnou konstrukci objektu.
 • žádost se stručným popisem plánovaných úprav v bytě včetně jména, adresy, č. bytu, telefonu, e-mailu a podpisu,
 • název zhotovitele, IČ, termín, znáte-li, uvést v žádosti,
 • vyjádření výboru samosprávy nebo společenství vlastníků na žádosti (podpis a razítko),
 • statický posudek vztažený k celému domu a výkres původního a nového stavu vypracovaný oprávněnou osobou –  autorizovaným inženýrem pro statiku a dynamiku staveb,
 • výkres bytu je možné získat u příslušného technika domu MÍR SBD,
 • vyřezání nenosného panelu nevyžaduje souhlas stavebního úřadu,
 • ukončení prací stavebník písemně oznámí provoznímu úseku a předá kopii revizní zprávy elektrického zařízení, dokladu o likvidaci odpadu a oprávnění zhotovitele k provádění staveb nebo prohlášení stavebního dozoru,
 • úhrada za úkon družstva 605 Kč.
   • žádost se stručným popisem plánovaných úprav v bytě včetně jména, adresy, č. bytu, telefonu, e-mailu a podpisu,
   • název zhotovitele, IČ, termín, znáte-li, uvést v žádosti,
   • vyjádření výboru samosprávy nebo společenství vlastníků na žádosti (podpis a razítko),
   • v případě probíhajícího zateplení a opravy balkónů (lodžií) lze souhlas vydat až po kolaudaci,
   • v případě opravených (nových) balkónů (lodžií) v záruce doložit souhlas firmy, která opravu provedla, včetně vyjádření, že bude nadále držet záruku dle smlouvy o dílo,
   • souhlas vlastníků bytů dle stanov SVJ, vyžaduje-li stavba stavební povolení,
   • seznam vlastníků včetně příslušné formulace na požádání vytiskneme,
   • ve svislici bytů doporučujeme osazení stejného typu zasklení, v případě změny je třeba souhlas vlastníků dle stanov SVJ,
   • upozorňujeme, že bude-li nutné balkon (lodžii) a fasádu opravit, je stavebník povinen na své vlastní náklady provést takové opatření  (demontáž zasklívacího systému), aby bylo možné opravy provádět po celé ploše balkonu (lodžie) a fasády,
   • po ukončení doložit kopii předávacího protokolu,
   • podmínky vyřízení budou upřesněny dle místa stavby,
   • úhrada za úkon družstva 303 Kč,

                        Líšeň, Slatina

   • bezrámový systém nevyžaduje povolení stavebního úřadu
   • bezrámový systém v Líšni vyžaduje doložit družstvu statický posudek,
   • rámový systém vyžaduje stavební povolení včetně souhlasu statutárního orgánu SVJ a vlastníků dle stanov SVJ,

                       Vinohrady, Židenice

   • oba systémy vyžadují stavební povolení včetně souhlasu statutárního orgánu SVJ a vlastníků dle stanov SVJ,
   • podmínky vyřízení budou upřesněny dle místa stavby.
 • žádost se stručným popisem plánovaných úprav v bytě včetně jména, adresy, č. bytu, telefonu, e-mailu a podpisu,
 • název zhotovitele, IČ, termín, znáte-li, uvést v žádosti,
 • vyjádření výboru samosprávy nebo společenství vlastníků na žádosti (podpis a razítko),
 • výměna oken nevyžaduje souhlas stavebního úřadu,
 • po ukončení doložit kopii předávacího protokolu,
 • úhrada za úkon družstva 303 Kč.
 • žádost se stručným popisem plánovaných úprav v bytě včetně jména, adresy, č. bytu, telefonu, e-mailu a podpisu,
 • název zhotovitele, IČ, termín, znáte-li, uvést v žádosti
 • vyjádření výboru samosprávy nebo společenství vlastníků na žádosti (podpis a razítko),
 • dveře musí být protipožární včetně zárubně s odolností 30 minut a zachovat původní světlou šířku minimálně 80 cm,
 • jako kontrolu budete mít požární štítek s označením EI 30 na křídle a rámu dveří,
 • současně zachováte označení čísla bytu,
 • po ukončení doložit kopii oprávnění firmy k provádění prací a certifikát výrobku o požární odolnosti EI 30,
 • úhrada za úkon družstva 303 Kč.
 • žádost se stručným popisem plánovaných úprav v bytě včetně jména, adresy, č. bytu, telefonu, e-mailu a podpisu,
 • vyjádření výboru samosprávy nebo společenství vlastníků na žádosti (podpis a razítko),
 • bez poplatku.
 • žádost se stručným popisem plánovaných úprav v bytě včetně jména, adresy, č. bytu, telefonu, e-mailu a podpisu,
 • název zhotovitele, IČ, termín, znáte-li, uvést v žádosti,
 • vyjádření výboru samosprávy nebo společenství vlastníků na žádosti (podpis a razítko),
 • dodržení  stávajícího tepelného výkonu v místnostech a tlakových poměrů v otopném systému,
 • zajištění  přemístění poměrového měřidla tepla ze starého tělesa na nové  u firmykterá měřidla instalovala včetně provedení změny mapovacího listu,
 • termostatický  ventil se stávajícím nastavením průtoku umístěný před topným tělesem zůstane zachován,
 • po ukončení doložit kopii dokladu o provedení odbornou firmou a přemontáži měřidel,
 • úhrada za úkon družstva 303 Kč.
 • Odstranění topení nepovolujeme z důvodu zachování tepelného výkonu a tlakových poměrů v otopném systému bytového domu.
 • žádost se stručným popisem plánovaných úprav v bytě včetně jména, adresy, č. bytu, telefonu, e-mailu a podpisu,
 • název zhotovitele, IČ, termín, znáte-li, uvést v žádosti,
 • vyjádření výboru samosprávy nebo společenství vlastníků na žádosti (podpis a razítko),
 • souhlas vlastníků dle stanov SVJ, souhlas přímých sousedů,
 • technický popis montáže podepsaný zhotovitelem,
 • prohlášení o shodě (certifikát výrobku), technický list
 • prostupy nosným panelem v bytě odsouhlasit statikem
 • seznam vlastníků vč. příslušné formulace na požádání vytiskneme,
 • v případě zásahu do opravené fasády (střechy) v záruce doložit souhlas firmy, která opravu provedla, včetně vyjádření, že bude nadále držet záruku dle smlouvy o dílo,
 • po ukončení doložit doklad o provedení odbornou firmou
 • podmínky vyřízení budou upřesněny dle místa stavby,
 • úhrada za úkon družstva 303 Kč.
 • žádost se stručným popisem plánovaných úprav v bytě včetně jména, adresy, č. bytu, telefonu, e-mailu a podpisu,
 • název zhotovitele, IČ, termín, znáte-li, uvést v žádosti,
 • vyjádření výboru samosprávy nebo společenství vlastníků na žádosti (podpis a razítko),
 • souhlas vlastníků dle stanov SVJ
 • pokud nelze žaluzie (rolety) instalovat na rám okna, je nutné odsouhlasit i variantu upevnění do ostění s doložením technické zprávy zhotovitele k prokázání nepoškození zateplené fasády
 • v případě zásahu do opravené fasády v záruce doložit souhlas firmy, která opravu provedla, včetně vyjádření, že bude nadále držet záruku dle smlouvy o dílo,
 • po ukončení doložit doklad o provedení odbornou firmou
 • podmínky vyřízení budou upřesněny dle místa stavby,
 • úhrada za úkon družstva 303 Kč.
 • žádost se stručným popisem plánovaných úprav v bytě včetně jména, adresy, č. bytu, telefonu, e-mailu a podpisu,
 • název zhotovitele, IČ, termín, znáte-li, uvést v žádosti,
 • vyjádření výboru samosprávy nebo společenství vlastníků na žádosti (podpis a razítko),
 • nová elektroinstalace původně vedená v panelu bude na panelu např. v lištách, v podlahové mazanině, v SDK pohledu,
 • povolení provedení elektro drážek v panelu je podmíněno statickým posudkem,
 • výkres bytu je možné získat u příslušného technika domu MÍR SBD,
 • rekonstrukci elektroinstalace doporučujeme provést dle projektu, který navrhne oprávněná osoba s ohledem na množství spotřebičů počet zásuvek, vedení kabelů, kudy projdou nosným panelem, světla, zásuvkový okruh, podlahové lišty (+ sloupek a rozvod) a jaké stavební úpravy z toho vyplynou (drážky, prostupy panelem…). K navrženým stavebním úpravám se vyjádří statik a provádějící firma to potvrdí,
 • práce se nemůže provádět „co nejjednodušším způsobem“, Vrtačka s příklepem nebo bourací kladivo nelze použít, práce se musí provést „s citem“, šetrně,
 • nesmí se prořezat výztuž železobetonového panelu,
 • před zapravením elektro drážek v panelu provede statik kontrolu,
 • po ukončení prací žadatel předloží kopii revizní zprávy elektrického zařízení a kontrolu statika,
 • podmínky vyřízení budou upřesněny,
 • bez poplatku.
 • žádost se stručným popisem plánovaných úprav v bytě včetně jména, adresy, č. bytu, telefonu, e-mailu a podpisu,
 • vyjádření výboru samosprávy nebo společenství vlastníků na žádosti (podpis a razítko),
 • výměna plynového sporáku (elektrického vařiče) za elektrický sporák (indukční desku) se zvýšením příkonu elektřiny vyžaduje splnit podmínky, které budou žadateli předem zaslány,
 • zvýšení příkonu povolujeme pouze v domech s provedenou rekonstrukcí elektroinstalace ve společných částech domu,
 • po ukončení doložit doklad o odborném odpojení plynu nebo připojení plynového spotřebiče a v případě úpravy elektroinstalace kopii revizní zprávy elektrického zařízení
 • bez poplatku.

Vyřizuje:

Technicko administrativní zaměstnanec
(dveře č. 19, přízemí):

Úřední hodiny:

 • Pondělí
  8.00 – 12.00 13.00 – 16.30

 • Středa
  8.00 – 12.00 13.00 – 17.00