Nová výstavba

Po skončení výstavby bytů v rámci komplexní bytové výstavby, tj. po roce 1990 celková výstavba bytů stagnovala, a to z důvodu pozastavení finanční podpory výstavby družstevních bytů státem a z toho důvodu nepřiměřených cenových relací. Zrušením státních příspěvků bylo financování výstavby zabezpečováno pouze z finančních prostředků stavebníka, což bylo důvodem, že pro členskou základnu nebydlících byla tato forma výstavby cenově nedostupná.

I v tomto období představenstvo družstva našlo řešení a vyhovělo žádostem členů družstva o rekonstrukci nebytového prostoru na bytovou jednotku (sušárna, kočárkárna). Tímto způsobem bylo vybudováno 33 bytových jednotek a 27 bytů bylo o nebytový prostor rozšířeno.
Formou nástaveb bylo v roce 1999 postaveno 10 bytových jednotek na ul. M. Kudeříkové a v roce 2000 rovněž 10 bytových jednotek na ul. Souběžná. Úspěšně byl v roce 2006 dokončen a předán do užívání družstevní bytový dům v Brně – Židenicích na ul. Pechova, a to celkem 32 bytových jednotek a 17 garážových stání. Dále pokračovala investiční výstavba bytů v nástavbách na žádost samosprávy na domech Ševelova 1, 3, 5, 7, 9 v Brně – Líšni v počtu 30 bytových jednotek, na domech Michalova 1, 3, 5 také v Brně – Líšni v počtu 18 bytových jednotek. Podmínkou pro získání stavebního povolení na tyto nástavby však bylo nutné zajistit nová parkovací místa na sídlišti. Tuto podmínku jsme v předstihu splnili realizací výstavbou vlastního družstevního 3-podlažního garážového objektu s 58 garážemi a 27 venkovních parkovacích stání.

Původní záměr představenstva družstva MÍR, stavební bytové družstvo navazující na zájem o výstavbu nástaveb v sídlišti Brno – Slatina opakovaně zamítla rada této městské části. Rovněž tak byl zamítnut záměr s výstavbou hromadných garáží na vytipovaných parkovištích.

Ve výstavbě družstevních bytů se nám podařilo jako zprostředkovateli zabezpečit výstavbu 26-ti družstevních bytů se státní pomocí v lokalitě Slatina při ulici Šmahova. Uvedená výstavba dozorovaná investičním technikem družstva MÍR, stavební bytové družstvo probíhala dle harmonogramu. Kolaudace této výstavby řádně proběhla dne 3. 6. 2008, předání jednotlivých bytů do užívání ve dnech 11. – 12. 6. 2008.

Kolaudace se zúčastnil mimo jiné předseda Svazu českých a moravských bytových družstev Praha Ing. Vaníček, ředitel fondu rozvoje bydlení Ing. Vágner s konstatováním, že výstavba byla realizována na profesionální úrovni a je přínosem zejména pro nové nájemce, ale i pro družstvo MÍR, stavební bytové družstvo. Souběžně s touto investicí probíhala výstavba dalších bytů zabezpečovaná firmou STAVOS Brno, a. s.

Družstvo po projednání v představenstvu družstva MÍR, stavební bytové družstvo a schválení na shromáždění delegátů pokračovalo ve výstavbě 38 bytových jednotek při ulici Šmahova v Brně Slatině ve dvou bytových domech, dále v roce 2011 předalo do užívání 19 bytů a v červenci 2012 bylo předáno dalších 40 nových bytů do užívání žadatelům o byt. Výstavba měla charakter „družstevní“ se vstupním členským vkladem ve výši 25 % rozpočtových nákladů. Zbývající finanční potřeba byla kryta úvěrem z ČSOB a.s. Brno.

Původní záměr výstavby nástaveb v sídlišti Slatina byl přes předchozí kladné přísliby starosty této části opakovaně radou MČ zamítnut.

V současnosti je dotovaná výstavba družstevních bytů vládou pozastavena. Vzhledem k trvalému zájmu žadatelů o účast na bytové zástavbě představenstvo družstva vytváří podmínky k další bytové výstavbě. Podmínkou je důvěryhodný a v praxi prověřený dodavatel, přijatelné finanční podmínky realizované výstavby, přiměřený standart samotné stavby a její vybavení.

Realizací bytové výstavby představenstvo družstva rozšiřuje spravovanou klientelu, jak v oblasti nebydlících členů, které družstvo stále eviduje v počtu cca 452 členů, tak z oblasti stávajících bydlících členů, kteří si tak řeší bytovou situaci v rámci rodinných potřeb.

Hospodaření družstva

Od roku 1997 vykazuje družstvo kladné hospodářské výsledky, což vytvořilo podmínky k finanční stabilizaci celého družstva a posílení jistot všech členů družstva.

Přehled činností, které družstvo jako „správce bytového fondu“ zabezpečuje jak pro domy, které tvoří „společenství vlastníků jednotek“ bez právní subjektivity – samosprávy, tak pro domy, kde je ustavena „právnická osoba“.

Výše odměny pro nové vznikající subjekty – společenství vlastníků či družstvo je stanovena na základě dohody (smluvních podmínek) v rozsahu prováděných činností.

Tento příspěvek zahrnuje následující činnosti:

  • bytová evidence
  • stanovení zálohových plateb
  • účetnictví domu (přehledně vedené čerpání fondu domovního hospodářství na dům i na jednotlivé byty, likvidace faktur včetně zpracování výsledovky)
  • pokladní služba
  • vyúčtování služeb spojených s bydlením (spotřeba studené a teplé vody, tepla, spotřeba el. energie ve spol. prostorách vč. výtahu, úklid domu)
  • vyřízení pojistných událostí, včetně úhrad
  • právní poradna
  • pomoc při vymáhání pohledávek
  • zabezpečení údržby a oprav včetně havarijních oprav
  • zabezpečení provozních potřeb samosprávy (objednávky, likvidace faktur)
  • řešení stížností (porušování občanského soužití)
  • řešení stavebních úprav v bytě
  • zabezpečení povinných revizí v domě, včetně porevizních oprav
  • zajištění BOZ a PO
  • individuální informace o hospodaření domu a celého družstva
  • další služby spojené s bydlením.

Doufáme, že výše uvedená informace Vám usnadní rozhodování o tom, kdo Vašemu společenství vlastníků či družstvu bude zajišťovat správu bytových a nebytových jednotek včetně zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu.

Výše uvedenými informacemi jsme Vás chtěli v krátkosti seznámit s činností družstva, které by mohlo na základě předem dohodnutých smluvních podmínek spravovat Váš majetek.

Předpokládáme, že jsme organizací, která se dovede postarat o své klienty. Máme odpovídající výpočetní techniku a ochotné i zodpovědné pracovníky, kteří dovedou vždy našim členům (klientům) poradit.

Členové představenstva

Ing. Dana Koutníková

předsedkyně představenstva

Ing. Roman Jirásek 

místopředseda představenstva

Ing. Josef Stratil 

místopředseda představenstva

Ing.  Kateřina Valášková

člen představenstva

Ivana Bílková 

člen představenstva

Ing. Radoslav Holub

člen představenstva

Ing. Karel Cenek

člen představenstva

Ilona Váradyová

člen představenstva

Ing. Stanislav Paďour

člen představenstva

Členové kontrolní komise

Ing. Lubomír Petlach

místopředseda komise

Ing. Zdeněk Berka

člen komise

člen komise

Jiří Richter

člen komise

člen komise

Vladimír Trunda

člen komise