Žádost o snížení nájemného

V případech, kdy přes upozornění nedojde k odstranění závady, která podstatně nebo po delší dobu zhoršuje užívání bytu, má bydlící nárok na přiměřenou slevu z nájemného.

Žádost o poskytování slev z nájemného nebo z úhrady za užívání bytu je řešena v souladu s platnou směrnicí družstva.

Postup

 1. Na správní složku družstva bude žadatelem předložena písemná žádost volnou formou o slevu z nájemného nebo z úhrady za užívání bytu, která bude obsahovat:
  • Jméno a příjmení žadatele
  • Adresu a číslo bytu
  • Zdůvodnění žádosti
  • Termín, kdy byla závada hlášena příslušnému technikovi domu
  • Vyjádření zástupce domu k předkládané žádosti.
 1. Vedoucí provozního úseku zajistí prověření důvodnosti podané žádosti. O věcném prověření žádosti se provede zápis.
 2. Uskuteční se podrobné prověření způsobu odstranění příčiny a doloží se potřebné podklady o zjištěné vadě (zápis o zjištění vady, zápis o termoregulačním měření, odborný posudek znalce apod.).
 3. Stanoví se způsob a termín odstranění závadného stavu a výše předpokládaných finančních nákladů na odstranění závady (je-li to možné určit).
 4. Všechny podkladové materiály budou předloženy jednání technické komise a s jejím stanoviskem pak nejbližšímu zasedání představenstva družstva.
 5. V případě, že žádosti bude vyhověno, bude sleva poskytována do doby odstranění příčiny, maximálně po dobu šesti měsíců. Pokud není závada z objektivních příčin odstraněna v termínu šesti měsíců, lze provést přehodnocení žádosti v technické komisi a v následném jednání představenstva družstva opakovaně přiznat slevu.