Reklamace vyúčtování služeb

Reklamace vyúčtování služeb posledního aktuálního zúčtovacího období je možno uplatnit v souladu vyhl. č. 372/2001 Sb. § 7, odst. 4 pouze písemnou formou ve lhůtě max. do 21. dnů od jeho doručení. Termín posledního možného uplatnění písemné reklamace je  21. května.

V reklamaci uvede uživatel bytu konkrétní zjištěnou chybu. Před vlastním odesláním si zajistí vyjádření od zástupce společenství (domu). Zástupce domu (předseda samosprávy) překontroluje u uplatněné reklamace její oprávněnost. U reklamace spotřeby vody se uvede aktuální stav bytových vodoměrů v bytové jednotce. Na reklamaci potvrdí zástupce domu aktuální stav bytových vodoměrů a dále uvede z jakých prostředků bude hrazen finanční rozdíl a zda bude požadováno opakované zpracování vyúčtování služeb pro celé středisko za stanovenou úhradu.

Před podáním reklamace se seznamte s uvedenými informacemi:

Vyúčtování služeb za zúčtovací období obdrží v písemné formě každý uživatel bytové jednotky ve správě družstva MÍR, SBD v souladu § 7, odst. 1 vyhl. 372/2001 Sb., tj. v termínu do čtyř kalendářních měsíců na sdělenou kontaktní adresu bytové jednotky.

Ze zkušeností minulých let se dá konstatovat, že většina reklamací vyúčtování služeb je neoprávněná, a proto je nutno věnovat zodpovědnější přístup všech uživatelů bytů již při zjišťování skutečností, které mají vliv na vyúčtování služeb. Zejména jde o správné provedení fyzických odečtů bytových vodoměrů, řádné hlášení všech změn týkajících se počtu osob v bytové jednotce, umožnění fyzických odečtů jednotlivých indikátorů tepla.

Uživatel bytové jednotky je povinen každou změnu počtu osob neprodleně hlásit na oddělení členské evidence. Reklamace vyúčtování služeb týkající se nenahlášené změny počtu osob v bytové jednotce nebude zpětně uznána.

V případě prodeje bytové jednotky ve vlastnictví je nutno, aby současně s podepsanou kupní smlouvou předávanou na KÚ byla tato skutečnost sdělena i na oddělení členské evidence. Změna vlastníka bytové jednotky může být zohledněna až k prvnímu dni následujícího měsíce. Zpětný termín skutečného prodeje nelze zohlednit. Rozúčtování nákladů k jinému dni lze provést pouze ručním zpracováním, po uplatnění žádosti a uhrazení stanovené úhrady na pokladně družstva MÍR, SBD.

Většina reklamací se týká spotřeby vody. Povinností každého uživatele bytu je umožnit fyzický odečet a dále překontrolovat zapsané stavy. Odečty bytových vodoměrů jsou prováděny zástupcem domu (společenství) nebo pověřenou osobou. Správnost stavů bytových vodoměrů stvrzuje uživatel bytu při odečtu na sestavě k tomu určené. Provádění odečtů je nutno věnovat maximální pozornost.

Reklamace nebude uznána v případě, že uživatel bytu podepíše chybný stav.

Reklamace spotřeby vody bude řešena a uznána pouze v případě, že bude zjištěna závada bytového vodoměru.

 Reklamace účtovaných nákladů tepla při rozdělovačích topných nákladů nebude uznána v případě neumožnění odečtů jednotlivých indikátorů a dále při zjištění neoprávněné manipulace.

Zaslaná reklamace nebude bez vyjádření zástupce domu (zástupce společenství …)  vyřizována.

Vyřizuje:

Oddělení vyúčtování služeb
(dveře č. 50, 1. patro):

Úřední hodiny:

  • Pondělí
    8.00 – 12.00 13.00 – 16.30

    Středa
    8.00 – 12.00 13.00 – 17.00