Převod bytu do vlastnictví

Člen družstva, který chce si převést byt do vlastnictví člena družstva vyplní předepsaný formulář Dohodu o převodu vlastnictví družstevního bytu . Vyplněnou dohodu (ve dvojím vyhotovení) doručí do sídla družstva. Po podpisu oprávněnými zástupci družstva bude jedno vyhotovení dohody vráceno zpět členu družstva. Převod bytu bude zrealizován v návaznosti na splátku úvěru dle termínu uvedeného v této dohodě.

Podmínkou pro převod bytu do vlastnictví je úhrada nesplacené části investičního úvěru (anuity) poskytnutého bankou, popřípadě zůstatku nesplaceného komerčního úvěru poskytnutého na regeneraci bytového domu. Termíny mimořádných splátek úvěrů jsou stanoveny k 30.6. nebo 31.12. příslušného roku.

Dle úvěrových podmínek banky je nutno při mimořádné splátce úvěru změnit obsah úvěrové smlouvy. K provedení této změny je třeba úhradu nesplaceného investičního úvěru (popř. komerčního úvěru) provést nejpozději do 30. 4. (pro mimořádnou splátku úvěru k 30. 6.) resp. do 31. 10. (pro mimořádnou splátku úvěru k 31. 12.).

Uhrazení investičního úvěru se následně promítne do úhrady měsíčního předpisu záloh za služby od počátku pololetí následujícího po zaplacení.

Nedílnou součástí smlouvy o převodu bytu do vlastnictví člena před podáním na katastrální úřad je potvrzení banky o splacení úvěru. Potvrzení banka vystaví družstvu do 2-3 měsíců po skončení pololetí.

Po obdržení potvrzení banky družstvo připraví návrh na výmaz zástavního práva zákonného. Pokud se k převáděnému bytu vztahuje i mimořádná splátka komerčního úvěru, podává návrh na výmaz zástavního práva smluvního banka. Veškeré výmazy zástavních práv se od 1. 1. 2014 provádí v katastru nemovitostí vkladovým řízením. Po výmazu zástavních práv družstvo připraví smlouvu o převodu bytu do vlastnictví člena družstva, popř. smlouvu o zajišťování správy společných částí.

Upozorňujeme, že mezi zaplacením investičního úvěru (popř. komerčního úvěru) a podpisem smlouvy je časový odstup minimálně 6 měsíců, se kterým je třeba počítat.

Dále je nutné uhradit náklady spojené s převodem bytu do vlastnictví ve výši 5 000 Kč + platná výše DPH (platí pro žádosti podané od 1. 7. 2022 – usnesení představenstva družstva č. 97/2022) .

Ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve spojení se zákonem č. 72/1994 Sb. (zákon o vlastnictví bytů), musí být před převodem bytu do vlastnictví člena družstva uhrazeny veškeré pohledávky (dlužné nájemné, nedoplatky topné sezóny, dluhy za provedené opravy např. střech, apod.).

Vyřizuje:

Převody bytů do vlastnictví
(dveře č. 63, 1. patro):

Úřední hodiny:

  • Pondělí
    8.00 – 12.00 13.00 – 16.30

    Středa
    8.00 – 12.00 13.00 – 17.00