Podnájem družstevního bytu

Podnájem družstevního bytu

Podle čl. 30 stanov družstva lze pronajatý družstevní byt nebo jeho část přenechat do podnájmu na dobu určitou jen s písemným souhlasem družstva, přičemž porušení této povinnosti se považuje za hrubé porušení povinností nájemce.

Žádost lze podat na formuláři

Formulář ve trojím vyhotovení se předkládá referentkám oddělení bytových a členských vztahů (1. patro, dveře č. 46), které ověří totožnost nájemců nebo podnájemců; nemohou-li se dostavit, je třeba podpisy na jednom vyhotovení žádosti ověřit úředně.

Podávají-li žádost společní členové/nájemci, musí být podepsáni oba.

Cizinci musí předložit povolení k pobytu na území ČR.

Členové družstva jsou povinni platit úhradu stanovenou shromážděním delegátů, která na 1 rok trvání podnájmu činí 1.000 Kč + DPH (např. na pokladně družstva).

Žádost lze podat a poplatek na pokladně zaplatit:

v pondělí: 8:00 – 12:00 hod., 13:00 – 16:30 hod.

ve středu: 8:00 – 12:00 hod., 13:00 – 17:00 hod.

Kontakt

Oddělení  bytových a členských vztahů
(dveře č. 46, 1. patro):