Převod družstevního podílu

Převod družstevního podílu je možný jen na osobu, která se podle stanov může stát členem družstva.

Podle ustanovení § 601 zákona č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) převodce družstevního podílu ručí za dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny. Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu družstvu, ledaže smlouva určí účinky později. Tytéž účinky jako doručení smlouvy má doručení prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takové smlouvy.

Účastníci smlouvy o převodu družstevního podílu tedy musí předložit smlouvu o převodu družstevního podílu (ve trojím vyhotovení) nebo prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření této smlouvy.

Lze využít vzor prohlášení: Prohlášení o převodu družstevního podílu

Podle čl. 10 odst. 3 stanov družstva musí být podpisy na smlouvě o převodu družstevního podílu a na prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takové smlouvy úředně ověřeny (notářem, obecním úřadem, krajským úřadem, držitelem poštovní licence …).

Podle ustanovení § 736 odst. 2 zákona o obchodních korporacích převodem družstevního podílu, s nímž byl spojen nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, dochází k převodu nájmu družstevního bytu, anebo převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu včetně všech práv a povinností s tím spojených, a to včetně všech dluhů převodce vůči bytovému družstvu a dluhů bytového družstva vůči převodci, které souvisejí s užíváním družstevního bytu převodcem, anebo s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu za podmínek určených stanovami.

Vzhledem k tomu, že se převádí i veškeré dluhy, je v zájmu účastníků smlouvy, aby si ke smlouvě zajistili potvrzení o tom, zda je uhrazeno nájemné a zálohy na plnění spojená s užíváním bytu (účtárna nájemného – dveře č. 49, 50). Případná dlužná částka může být zaplacena na pokladně družstva (dveře č. 55).

Na základě usnesení představenstva družstva č. 105/22 ze dne 28.2.2022 činí úhrada za úkony družstva při převodu na přímého příbuzného 2.000,- Kč + DPH (2.420,- Kč), a při převodu členství na ostatní osoby 9.000,- Kč + DPH (10 890,- Kč). Tuto úhradu lze zaplatit na pokladně družstva (dveře č. 55) pouze v hotovosti.

  • Převod mezi příbuznými se dokládá rodnými listy.
  • K ověření totožnosti se předkládají platné občanské průkazy.

Nový nájemce družstevního bytu vyplní evidenční dotazník.

Nájemní smlouva bude připravena k podpisu do 14 dnů od předložení smlouvy o převodu nebo prohlášení o uzavření této smlouvy. Při podpisu je třeba předložit platné občanské průkazy k ověření totožnosti nájemce (společných nájemců).

Pokud se jeden z manželů stane v době trvání manželství členem družstva, je podíl v družstvu součástí společného jmění. To však neplatí, nabyl-li podíl jeden z manželů způsobem podle § 709 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (darem, děděním, odkazem, právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví atd.). Tato skutečnost musí být uvedena ve smlouvě o převodu družstevního podílu nebo v prohlášení o uzavření této smlouvy. I za této situace vzniká společné nájemní právo manželů ze zákona.

Převede-li manžel, který je výlučným členem družstva, bez souhlasu druhého manžela družstevní podíl, s nímž je spojeno společné nájemní právo manželů, v souladu s ustanoveními § 714 a § 474 se může tento manžel dovolat neplatnosti takového jednání (družstvo není účastníkem smlouvy o převodu družstevního podílu, nemůže tedy do těchto vztahů zasahovat; podle ustanovení § 736 odst. 1 zákona o obchodních korporacích nelze převoditelnost družstevního podílu člena bytového družstva omezit ani vyloučit, splňuje-li nabyvatel podmínky stanov pro přijetí za člena bytového družstva).

Pro účely platby nájemného a úhrad za plnění spojená s užíváním bytu prostřednictvím České spořitelny (platba sporožirem) je číslo sběrného účtu družstva 100103701/0800.

Kontakty

Oddělení členských a bytových vztahů
(dveře č. 46, 1. patro)

Provozní účtárna
(dveře č. 57, 1. patro)

Účtárna nájemného
(dveře č. 49 a 50, 1. patro)

Hodiny pro styk s veřejností:

  • Pondělí
    8.00 – 12.00 13.00 – 16.30

    Středa
    8.00 – 12.00 13.00 – 17.00