Základní předpisy, směrnice a pokyny

Shromáždění delegátů

K navrhování kandidátů:

návrh na kandidáta do představenstva a kontrolní komise může podat představenstvo, kontrolní komise, samospráva nebo člen družstva. Návrh musí obsahovat:

–        jméno a příjmení navrhovatele,

–        jméno a příjmení navrhovaného kandidáta,

–        věk, bydliště, povolání,

–        orgán, do kterého je navrhován,

–        stručné zdůvodnění návrhu,

–        podpis navrhovatele,

–        písemný souhlas navrhovaného člena s kandidaturou, písemný souhlas se zveřejněním jeho osobních údajů v souvislosti s volbou a čestné prohlášení, že splňuje podmínky dle čl. 3 volebního řádu.

Návrhy na kandidáty je možné podávat jen do 30 kalendářních dnů před konáním shromáždění delegátů, na kterém proběhnou volby. Lhůta pro podání návrhu je zachována, jestliže návrh byl poslední den lhůty podán na poštu.

Formulář návrh na kandidáta“ a „čestné prohlášení“ je k dispozici zde anebo si jej můžete vyzvednout na sekretariátě předsedkyně družstva.

Porady předsedů

Zápisy z porad předsedů byly k dispozici na portálu Poschodech v Dokumentech.

V současné době je v provozu nová podoba portálu ale neobsahuje všechny dříve vystavené dokumenty.

Prosíme o strpení než budou nedostatky na novém portálu odstraněny.

Zpravodaj DIS

Statistiky energií domů

Energie 2007-2022 souhrn

Energie 2007-2022 podrobně

Přehled přidělených domů technikům

MÍR, stavební bytové družstvo

  •  zprostředkovává majetkoprávní vypořádání pozemků, např. formou úplatného nebo bezúplatného převodu vlastnického práva; majetkoprávní vypořádání pozemků realizuje v součinnosti s vlastníky jednotlivých bytových domů a vlastníky pozemků těmito bytovými domy zastavěnými, a to dle individuálních požadavků zúčastněných stran,
  • zprostředkovává podávání  návrhů na dispozici s majetkem ve vlastnictví Statutárního města Brna, České republiky či osob třetích, včetně prohlášení pro fyzické osoby,
  • zprostředkovává podávání návrhů na vklad práv do katastru nemovitostí.