Proplácení drobných výdajů

včetně provozních výdajů přes pokladnu.

Každý předkládaný doklad k proplacení musí být opatřen razítkem samosprávy a podpisem předsedy samosprávy.

Částka k proplacení do max. součtu 500 Kč – je možno po odsouhlasení příslušným technikem provozu domu proplatit přes pokladnu družstva, a to pouze předsedovi samosprávy příslušného domu, případně členovi výboru samosprávy.

Částka k proplacení nad 500 Kč – výdajový pokladní doklad je před proplacením, dle platných předpisů družstva, nutné opatřit odsouhlasením ekonomického úseku dle pokynů příslušného technika provozu domu.

Částka k proplacení do max. 2 000 Kč (pořízení drobného majetku) je nutné mít odsouhlaseno v zápise z výborové schůze příslušného nákladového střediska.

Částka k proplacení nad 2 000 Kč (pořízení majetku) je nutné doložit zápisem ze shromáždění společenství vlastníků a členské schůze samosprávy.

Proplácení paušálu za telefonní hovory zástupcům samospráv lze provádět pouze na základě zápisu ze shromáždění společenství vlastníků a členské schůze samosprávy, kde je projednána a odsouhlasena výše a četnost paušálu.

Poskytnuté stálé zálohy na drobná vydání na údržbu domu nebo čistící prostředky, které se vyplácí na základě žádosti předsedovi nebo členům výboru samospráv, je nutné vždy do konce kalendářního roku na pokladně družstva vyúčtovat.

Podání návrhu na  kandidáta:

návrh na kandidáta do představenstva a kontrolní komise může podat představenstvo, kontrolní komise, samospráva nebo člen družstva. Návrh musí obsahovat:

–        jméno a příjmení navrhovatele,

–        jméno a příjmení navrhovaného kandidáta,

–        věk, bydliště, povolání,

–        orgán, do kterého je navrhován,

–        stručné zdůvodnění návrhu,

–        podpis navrhovatele,

–        písemný souhlas navrhovaného člena s kandidaturou, písemný souhlas se zveřejněním jeho osobních údajů v souvislosti s volbou a čestné prohlášení, že splňuje podmínky dle čl. 3 volebního řádu.

Návrhy na kandidáty je možné podávat jen do 30 kalendářních dnů před konáním shromáždění delegátů, na kterém proběhnou volby. Lhůta pro podání návrhu je zachována, jestliže návrh byl poslední den lhůty podán na poštu.

Formulář návrh na kandidáta“ a „čestné prohlášení“ je k dispozici zde anebo si jej můžete vyzvednout na sekretariátě předsedkyně družstva.